NIELEGALNE MODELE ZATRUDNIENIA POLSKICH OPIEKUNÓW W NIEMCZECH I DELEGOWANIA POLSKICH OPIEKUNÓW DO NIEMIEC

broszura informacyjna dla opiekunów oraz dla służb - polskich i niemieckich - powołanych do zwalczania nielegalnego zatrudnienia

SŁOWO WSTĘPU

Według różnych statystyk (deStatis.de, PflegeInstitut.eu, Bundesgesundheitsministerium.de; VerbandPflege.eu) każdego dnia wykonuje pracę w Niemczech od 220 do 300 tysięcy polskich opiekunów osób starszych. Większość z nich pracuje w branży opieki domowej i zatrudniona jest przez niemieckich pośredników, niemieckich podopiecznych i ich bliskich oraz przez polskie firmy … nielegalnie. Skala nielegalnego zatrudnienia i delegowania polskich opiekunów w Niemczech sięga nawet 75%.

InstytutOpieki.eu realizuje europejski Projekt „Likwidacja nielegalnego zatrudnienia polskich opiekunów w opiece domowej w Niemczech”

.Pierwszym etapem Projektu (2024) jest szeroka kampania informacyjna zmierzająca do zidentyfikowania zjawiska i nielegalnych modeli zatrudnienia oraz delegowania.

W ramach tego Projektu przygotowany został dla opiekunów oraz dla służb - polskich i niemieckich - powołanych do zwalczania nielegalnego zatrudnienia niniejszy Poradnik.

Partnerem Projektu jest Europaverband für häusliche Pflege und Betreuung e.V. w Berlinie – www.VerbandPflege.eu

 

PONURE STATYSTYKI W EUROPIE – OGÓLNE PRZYZWOLENIE NA PRACĘ NA CZARNO W OPIECE DOMOWEJ

Raporty Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz dokumenty oficjalne Komisji Europejskiej są druzgoczące dla opiekunów:


„W Unii Europejskiej co najmniej 3,1 mln pracowników w obszarze usług dla osób i gospodarstw domowych jest niezarejestrowanych, w związku z czym nie są oni uznawani i nie mają podstawowych praw pracowniczych takich jak prawo do rokowań zbiorowych, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; mając na uwadze, że praca nierejestrowana oznacza słabszą ochronę pracowników, co ułatwia ich wyzysk oraz nadużycia.”


„80 % całej opieki długoterminowej w Europie jest świadczone przez nieformalnych opiekunów, którymi w przeważającej większości są kobiety bez dostępu do sprawiedliwych warunków pracy, przeważnie nieopłacane i/lub pozbawione odpowiedniego wsparcia socjalnego, a to powoduje skrajną genderyzację opieki; mając na uwadze, że świadczenie opieki nieformalnej wiąże się z brakiem praw takich jak urlop chorobowy i wypoczynkowy, a także z obniżeniem wskaźnika zatrudnienia w związku z urlopem macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym, wzrostem wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego, słabszym zdrowiem psychicznym oraz wzrostem poczucia izolacji społecznej i samotności, co negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, dobrostan i włączenie społeczne.”


„Pracownicy opieki zamieszkujący w domu podopiecznego lub domowi pracownicy opieki długoterminowej, borykają się ze szczególnie trudnymi warunkami zatrudnienia i pracy, takimi jak niskie płace, niekorzystna organizacja czasu pracy, praca nierejestrowana, niewystarczająca ochrona socjalna, brak wsparcia i dostępu do zabezpieczenia społecznego dla opiekunów nieformalnych, nieprzestrzeganie podstawowych przepisów dotyczących ochrony pracy oraz nielegalne formy zatrudnienia.”

„Opieka w Europie wciąż jest często niedoceniana, a opiekunowie nieformalni otrzymują nieodpowiednie wynagrodzenie lub nie otrzymują go wcale; mając na uwadze, że zaniżanie wartości pod względem wynagrodzenia i warunków pracy, a także brak widoczności opieki i pracy w gospodarstwie domowym są ściśle związane z dominującymi rolami i normami płciowymi, według których kobiety są opiekunkami, a mężczyźni żywicielami rodziny, oraz błędnym kołem „podwójnej dewaluacji” polegającym na tym, że opiekę często powierza się najsłabszym grupom społecznym, bo nie ma ona wartości, a sprawowanie opieki traci z kolei na wartości, bo zajmują się nią najsłabsze grupy społeczne.


„W Europie 33 % pracowników w obszarze opieki długoterminowej jest narażonych na pewne negatywne zachowania społeczne (w tym zniewagi słowne, groźby i poniżające zachowania).”


„Zarobki większości pracowników opiekuńczych nie zapewniają godnych warunków życia dla nich samych i ich rodzin.”


„Kobiety stanowią większość siły roboczej (76 %) w sektorze formalnej opieki i wykonują główną część nieformalnej pracy opiekuńczej, a jednocześnie stanowią większość osób korzystających z opieki, że opieka pozostaje niedoceniana.


„Opieka domowa w Europie jest często nierejestrowana lub rejestrowana w niepełnym wymiarze, w warunkach wyzysku, co odbija się na prawach i dobrostanie pracowników i ich rodzin, a także na użytkownikach usług opiekuńczych’’


                                                                                    Źródła: Europejska Strategia dot. Opieki (2022/2023),
Parlament Europejski, Rada UE


Powyższe dane, opublikowane w oficjalnych dokumentach instytucji europejskich w 2022 i 2023 roku to statystyki ponure. Jest to też fiasko integracji europejskiej, która miała chronić pracownika migrującego. W latach 2010, 2016 stworzono skomplikowane przepisy dla firm delegujących (nowelizacje Dyrektywy 96/71, Rozporządzeń UE 883/2004 i 987/2009), a jednocześnie panuje w całej Europie ogólne przyzwolenie dla pracy na czarno. Część państw europejskich, w tym Polska, nie ratyfikowało nawet Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 189 dotyczącej pracowników domowych, z 2011 r.

KONKRETNE ZOBOWIĄZANIA MIĘDZYNARODOWE DOT. OPIEKI DOMOWEJ: KONWENCJA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY NR 189 DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW DOMOWYCH, Z 2011R.

„uznając znaczący wkład pracowników domowych w gospodarkę światową, usług osobistych dla starzejących się społeczeństw, biorąc pod uwagę, że praca domowa jest w dalszym ciągu niedoceniana i niedostrzegana oraz że w znacznej części jest wykonywana przez kobiety, z których wiele jest migrantkami lub członkami społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji i które są w szczególny sposób narażone na dyskryminację, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia i pracy oraz na inne formy łamania praw człowieka, biorąc również pod uwagę, że pracownicy domowi stanowią znaczącą część siły roboczej i pozostają w grupie osób najbardziej zmarginalizowanych,”
 
                                    Konwencja Międzynarodowej Organizacji
Pracy nr 189 dotycząca pracowników domowych, z 2011 r. (Konwencja ratyfikowana przez Niemcy w 2013 roku; Konwencja na dzień 1.1.2024 r. nie ratyfikowana przez Polskę; w 2022 roku Komisja Europejska wezwała wszystkie państwa członkowskie UE do szybkiego ratyfikowania Konwencji).


„Państwa podejmą środki, które zapewnią, że pracownicy domowi, tak jak wszyscy pracownicy, będą korzystać z uczciwych warunków zatrudnienia, jak również z godnych warunków pracy oraz, jeżeli mieszkają w gospodarstwie domowym, z godnych warunków życia, z poszanowaniem ich prawa do prywatności.

Państwa podejmą środki, które zapewnią, że pracownicy domowi będą informowani o warunkach zatrudnienia w sposób odpowiedni, możliwy do weryfikacji i łatwy do zrozumienia, poprzez umowy sporządzone na piśmie, w szczególności o:


dacie rozpoczęcia i w przypadkach, gdy umowa jest zawarta na czas 

  określony, o okresie jej obowiązywania,

  rodzaju wykonywanej pracy,

  wynagrodzeniu, metodzie obliczania i częstotliwości wypłat, zwykłym czasie pracy,

  warunkach repatriacji,
 
  warunkach dotyczących zakończenia stosunku pracy, w tym o okresie wypowiedzenia – zarówno ze strony pracownika domowego, jak i pracodawcy.

Państwa podejmą środki, które zapewnią równe traktowanie pracowników domowych i, ogólnie, pracowników jeżeli chodzi o zwykły czas pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, okresy codziennego i cotygodniowego wypoczynku oraz corocznego urlopu płatnego, zgodne z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub układami zbiorowymi, uwzględniając szczególne cechy pracy domowej.

Cotygodniowy wypoczynek trwać będzie nieprzerwanie co najmniej kolejne 24 godziny.

Okresy, kiedy pracownicy domowi nie mają możliwości swobodnego rozporządzania swoim czasem i pozostają do dyspozycji gospodarstwa domowego, aby odpowiedzieć na ewentualne wezwania, będą uważane za godziny pracy.

Państwa podejmą środki, które zapewnią, że pracownicy domowi będą objęci przepisami dotyczącymi płacy minimalnej.
Pracownicy domowi są wynagradzani bezpośrednio w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz w miesiącu.

Każdy pracownik domowy ma prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Państwa podejmą skuteczne środki zgodne z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i praktyką, mające zapewnić bezpieczeństwo w pracy i zdrowie pracowników domowych, z należyty sposób uwzględniając szczególny charakter pracy domowej.

Państwa podejmą odpowiednie środki zgodne z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w należyty sposób uwzględniające szczególny charakter pracy domowej, mające zapewnić, że pracownicy domowi będą korzystać z warunków nie mniej korzystnych niż te, które stosują się do wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o ochronę z tytułu zabezpieczenia społecznego.

Aby skutecznie chronić pracowników domowych, w tym migrujących pracowników domowych, rekrutowanych lub kierowanych przez prywatne agencje zatrudnienia, przed nadużyciami, Państwo zapewni istnienie odpowiedniego systemu i procedur dochodzenia w sprawie skarg, zarzutów dotyczących nadużyć i nieuczciwych praktyk związanych z działalnością prywatnych agencji zatrudnienia w stosunku do pracowników domowych,
Państwo ustanowi skuteczne i dostępne mechanizmy składania skarg oraz środki zapewniające zgodność z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony pracowników domowych.

W zakresie, w jakim jest to zgodne z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w ramach tych środków zostaną określone warunki wstępu do pomieszczeń gospodarstwa domowego, z należytym poszanowaniem prywatności.”

 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 189 dotycząca pracowników domowych, z 2011 r. (Konwencja ratyfikowana przez Niemcy w 2013 roku;
Konwencja na dzień 1.1.2024 r. nie ratyfikowana przez Polskę; w 2022 roku Komisja Europejska wezwała wszystkie państwa członkowskie UE do szybkiego ratyfikowania Konwencji).

ZALECENIA W EUROPEJSKIEJ STRATEGII DOT. OPIEKI (2022/2023)

 

„Opiekę długoterminową powinni zapewniać wykwalifikowani i kompetentni pracownicy otrzymujący godziwe wynagrodzenie i mający sprawiedliwe warunki pracy. Należy respektować zasady dotyczące odpowiedniej liczby pracowników dostosowanej do liczby i potrzeb osób korzystających z opieki długoterminowej oraz różnych miejsc świadczenia opieki. Opiekunowie powinni być chronieni przed niewłaściwym traktowaniem, nękaniem i wszelkimi formami przemocy. Wszyscy pracownicy realizujący opiekę długoterminową powinni mieć dostęp do kształcenia ciągłego.

Zaleca się państwom członkowskim, by wspierały wysokiej jakości zatrudnienie i sprawiedliwe warunki pracy w sektorze opieki długoterminowej, w szczególności przez wspieranie wzrostu atrakcyjności wynagrodzeń.

Należy zapewnić opiekunom lepsze warunki pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym a państwom członkowskim zaleca się ratyfikację i wdrożenie Konwencji MOP nr 189 dotyczącej pracowników domowych.

Transgraniczne usługi opiekuńcze, w tym opieka przez opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego, świadczone zarówno przez pracowników mobilnych wewnątrz UE, jak i przez pracowników migrujących spoza UE, mają często kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie opieki; większość tych pracowników migrujących to kobiety i że podlegają one wpływowi światowych łańcuchów opieki; swobodny przepływ osób i pracowników jest jednym z kluczowych filarów UE, lecz że opieka transgraniczna nadal pozostaje wyzwaniem; apeluje się o respektowanie praw do zabezpieczenia społecznego wszystkich migrujących i mobilnych pracowników opiekuńczych i osób korzystających z opieki będących pochodną prawa do swobodnego przepływu osób w tym sektorze oraz o zapewnienie godnych warunków pracy i wyeliminowanie pracy nierejestrowanej; zachęca się państwa członkowskie do ułatwiania opieki transgranicznej i do wymiany najlepszych praktyk w sektorze opieki, co jest jednym ze sposobów zaradzenia odpływowi opiekunów i brakowi dostępu do wysokiej jakości opieki w regionach lub państwach, z których ci opiekunowie pochodzą.’’

INSTYTUCJE POMOCNE OPIEKUNOM ZATRUDNIONYM NIELEGALNIE, DO KTÓRYCH NALEŻY KIEROWAĆ SKARGI

ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW PRACY NIELEGALNEJ, TAKŻE ANONIMOWO:
ZOLL ONLINE - FINANZKONTROLLE SCHWARZARBEIT

ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW PRACY NIELEGALNEJ: JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ? -
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY (PIP.GOV.PL)

SZEŚĆ KROKÓW DLA OPIEKUNKI ZATRUDNIONEJ NIELEGALNIE

   Przeczytaj niniejszy Poradnik i upewnij się, czy Twoje zatrudnienie jest legalne.

   Porzuć pracę nielegalną opisaną w niniejszym Poradniku. Natychmiast.

   Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung":
www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.

   Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje zatrudnienie jest legalne, to najprawdopodobniej takie nie jest. Zrezygnuj z niego i zatrudnij się w firmie działającej legalnie.

   Zgłoś do właściwych instytucji pośrednika i rodzinę, którzy doprowadzili do zatrudnienia Ciebie na czarno.

   Pozwij w Niemczech rodzinę/podopiecznego i ew. pośrednika, którzy doprowadzili do zatrudnienia Ciebie na czarno. Jeżeli pracowałaś/eś na czarno to też masz prawo do zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia w wys. 12,41 euro (2024 r.) za każdą godzinę nie tylko pracy ale także pozostawania w dyspozycji podopiecznego. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem Bundesarbeitsgericht i Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg opiekunka z Polski może dochodzić wynagrodzenia za pracę nawet za 21 godzin na dobę. Masz też prawo dochodzić zgłoszenia Ciebie, z mocą wsteczną, do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

DZIESIĘĆ FORM NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA POLSKICH OPIEKUNEK W NIEMCZECH

   Praca na czarno par excellence, czyli … zatrudnienie polskiej opiekunki u podopiecznego/u rodziny bez umowy;

   Samozatrudnienie w Niemczech, czyli: polska opiekunka jest przedsiębiorcą niemieckim;

   Samozatrudnienie w Polsce i „autodelegowanie siebie do Niemiec”, czyli: polska opiekunka jest przedsiębiorcą polskim;

   Modele franczyzowe, czyli: polska opiekunka została zniewolona skomplikowaną umową oraz skomplikowaną siecią usługodawców (biuro rachunkowe, doradca podatkowy itp.);

   Niemiecki model MINI, czyli niemiecka rodzina płaci „legalnie” za kilka godzin pracy w miesiącu, a pozostała część zatrudnienia wykonywana jest nielegalnie;

   Niemiecki model MIDI, czyli niemiecka rodzina płaci „legalnie” za kilkanaście godzin pracy w tygodniu, a pozostała część zatrudnienia wykonywana jest nielegalnie;

   Modele mieszane polsko/niemieckie;

   Modele mieszane - zatrudnienie sprekaryzowane/samozatrudnienie;

   System składki skumulowanej, czyli polska agencja opieki odprowadza składki za opiekunkę delegowaną … raz na kilka miesięcy;

   Uberyzacja, czyli zatrudnienie przez apkę lub interfejs.

W kolejnych rozdziałach omówione zostaną poszczególne modele

PRACA NA CZARNO PAR EXCELLENCE, CZYLI… ZATRUDNIENIE POLSKIEJ OPIEKUNKI U PODOPIECZNEGO/U RODZINY BEZ UMOWY

   Polska opiekunka nie ma żadnej umowy.

   Pośrednik, operator aplikacji lub strony internetowej, albo też stowarzyszenie kontaktuje opiekunkę z podopiecznym lub jego rodziną.

   To najbardziej prymitywna, ale też najbardziej liczna formuła zatrudnienia polskich opiekunek w Niemczech. W procederze biorą udział wyspecjalizowane niemieckie agencje, stowarzyszenia, także te funkcjonujące przy instytucjach okołokościelnych (katolickich i ewangelickich) i wielkie korporacje międzynarodowe, które wydają setki
milionów euro na chatbooty, sztuczną inteligencję i na inne zaawansowane systemy informatyczne śledzące polskie opiekunki i namawiające je do wyjazdu.

   Brak umowy pozbawia opiekunkę prawa do dochodzenia minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Niemieckie przepisy zapewniają polskiej opiekunce prawo do do zagwarantowanego ustawowo minimalnego zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia w wys. 12,41 euro (2024 r.) za każdą godzinę, nie tylko pracy, ale także pozostawania w dyspozycji podopiecznego. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem

   Bundesarbeitsgericht i Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg opiekunka z Polski może dochodzić wynagrodzenia za pracę nawet za 21 godzin na dobę. Opiekunka zatrudniona na czarno nie korzysta z tych dobrodziejstw. Brak umowy pozbawia polską opiekunkę prawa do zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

   Brak umowy pozbawia polską opiekunkę i jej bliskich prawa do świadczeń rzeczowych i finansowych na wypadek choroby lub wypadku przy pracy.

   Brak umowy pozbawia polską opiekunkę jakichkolwiek praw podczas zjazdów do Polski.

Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!

   Jeżeli nie masz umowy i pracujesz w branży opieki domowej, to natychmiast porzuć pracę na czarno i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.

   Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że nie łamie prawa i że nie poniesie konsekwencji z tego tytułu.

   Certyfikowana polska agencja opieki obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika

Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.

SAMOZATRUDNIENIE W NIEMCZECH, CZYLI:

POLSKA OPIEKUNKA JEST PRZEDSIĘBIORCĄ NIEMIECKIM

   Wiele niemieckich firm, ale też biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego i kancelarii prawnych namawia polskie opiekunki i polskich opiekunów, żeby stali się przedsiębiorcami niemieckimi i w ramach samozatrudnienia wykonywali pracę w opiece domowej.

   Polska opiekunka jest przedsiębiorcą i nie ma umowy o pracę, która ją chroni.

   Polska opiekunka powiązana jest z różnymi podmiotami (biuro rachunkowe, pośrednik, rodzina, doradca podatkowy) skomplikowaną siecią umów i zależności. Sama najczęściej nie rozumie, co podpisała i do czego jest zobowiązana.

   Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia opiekunkę prawa do dochodzenia minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Niemieckie przepisy zapewniają polskiej opiekunce prawo do zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia w wys. 12,41euro (2024 r.) za każdą godzinę nie tylko pracy ale także pozostawania w dyspozycji podopiecznego.

   Zgodnie z niemieckim orzecznictwem Bundesarbeitsgericht i Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg opiekunka z Polski może dochodzić wynagrodzenia za pracę nawet za 21 godzin na dobę. Z tych dobrodziejstw opiekunka samozatrudniona nie korzysta. Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia polską opiekunkę prawa do zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

   Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia polską opiekunkę i jej bliskich prawa do świadczeń rzeczowych i finansowych na wypadek choroby lub wypadku przy pracy.

Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!

   Jeżeli dałaś się wciągnąć w system samozatrudnienia w Niemczech i pracujesz w branży opieki domowej, to natychmiast rozwiąż umowę, porzuć tą formułę krzywdzącej Ciebie współpracy biznesowej o charakterze fikcyjnym i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.

   Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że jesteś zatrudniona zgodnie z literą prawa i korzystasz z wszystkich dobrodziejstw legalnego zatrudnienia (wysokie wynagrodzenie, ochrona socjalna etc.).

   Certyfikowana polska agencja opieki pomoże Ci rozwiązać umowy z szajką pośredników, „usługodawców” i obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika.

Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.

SAMOZATRUDNIENIE W POLSCE I „AUTODELEGOWANIE SIEBIE DO NIEMIEC”, CZYLI: POLSKA OPIEKUNKA JEST POLSKIM BIZNESMENEM, BIZNESWOMEN

   To schyłkowy, ale istniejący na rynku model nielegalnego samozatrudnienia i samodelegowania.

   Polska opiekunka jest polskim przedsiębiorcą i nie ma umowy o pracę, która ją chroni.

   Polska opiekunka namawiana jest do wyłudzenia od ZUS formularza A1. Ponieważ warunki uzyskania tego formularza nie są spełnione, ZUS w każdej chwili może anulować taki formularz, a opiekunka nie podlega żadnym ubezpieczeniom społecznym – ani w Polsce ani w Niemczech.

   Podobnie, jak w niemieckim systemie samozatrudnienia polska opiekunka powiązana jest z różnymi podmiotami (biuro rachunkowe, pośrednik, rodzina, doradca podatkowy) skomplikowaną siecią umów i zależności. Sama najczęściej nie rozumie, co podpisała i do czego jest zobowiązana.

   Samozatrudnienie w Polsce i samodelegowanie do Niemiec pozbawia opiekunkę prawa do dochodzenia minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Niemieckie przepisy zapewniają polskiej opiekunce prawo do zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia w wys. 12,41 euro (2024 r.) za każdą godzinę nie tylko pracy ale także pozostawania w dyspozycji podopiecznego. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem Bundesarbeitsgericht i Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg opiekunka z Polski może dochodzić wynagrodzenia za pracę nawet za 21 godzin na dobę. Z tych dobrodziejstw opiekunka samozatrudniona nie korzysta.

   Samozatrudnienie w Polsce i samodelegowanie do Niemiec pozbawia polską opiekunkę prawa do zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

   Samozatrudnienie w Polsce i samodelegowanie do Niemiec pozbawia polską opiekunkę i jej bliskich prawa do świadczeń rzeczowych i finansowych na wypadek choroby lub wypadku przy pracy.

   Samozatrudnienie w Polsce i samodelegowanie do Niemiec pozbawia polską opiekunkę jakichkolwiek praw podczas zjazdów do Polski.

Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!

   Jeżeli dałaś się wciągnąć w system samozatrudnienia w Polsce i pracujesz w branży opieki domowej, to natychmiast rozwiąż umowę, porzuć tą formułę krzywdzącego Ciebie nielegalnego zatrudnienia i podejmij prace w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.

   Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że jesteś zatrudniona zgodnie z literą prawa i korzystasz z wszystkich dobrodziejstw legalnego zatrudnienia (wysokie wynagrodzenie, ochrona socjalna etc.).

   Certyfikowana polska agencja opieki pomoże Ci rozwiązać umowy z szajką pośredników, „usługodawców” i obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika.

Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej

MODELE FRANCZYZOWE, CZYLI: POLSKA OPIEKUNKA ZNIEWOLONA SKOMPLIKOWANĄ UMOWĄ ORAZ SKOMPLIKOWANĄ SIECIĄ USŁUGODAWCÓW (BIURO RACHUNKOWE, DORADCA PODATKOWY ITP.)”


MODELE FRANCZYZOWE, CZYLI: POLSKA OPIEKUNKA ZNIEWOLONA SKOMPLIKOWANĄ UMOWĄ ORAZ SKOMPLIKOWANĄ SIECIĄ USŁUGODAWCÓW (BIURO RACHUNKOWE, DORADCA PODATKOWY ITP.)”


   To najczęściej używany, kwalifikowany, najbardziej bardziej zawiły system samozatrudnienia. Polska opiekunka nie tylko jest biznesmenem pozbawionym ochrony prawnopracowniczej, ale dała się też wciągnąć w bardzo skomplikowaną umowę franczyzową zawierająca m.in. drakońskie kary umowne.

   Polska opiekunka jest przedsiębiorcą i nie ma umowy o pracę, która ją chroni.

   Polska opiekunka powiązana jest z różnymi podmiotami (biuro rachunkowe, pośrednik, rodzina, doradca podatkowy) skomplikowaną siecią umów i zależności. Sama najczęściej nie rozumie, co podpisała i do czego jest zobowiązana.

   Samozatrudnienie w Niemczech w ramach sieci franczyzowej pozbawia opiekunkę prawa do dochodzenia minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Niemieckie przepisy zapewniają polskiej opiekunce prawo do zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia w wys. 12,41 euro (2024 r.) za każdą godzinę nie tylko pracy ale także pozostawania w dyspozycji podopiecznego. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem Bundesarbeitsgericht i Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg opiekunka z Polski może dochodzić wynagrodzenia za pracę nawet za 21 godzin na dobę. Opiekunka funkcjonująca w ramach sieci franczyzowej nie korzysta z tych dobrodziejstw.

   Samozatrudnienie w Niemczech w ramach sieci franczyzowej pozbawia polską opiekunkę prawa do zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

   Samozatrudnienie w Niemczech w ramach sieci franczyzowej pozbawia polską opiekunkę i jej bliskich prawa do świadczeń rzeczowych i finansowych na wypadek choroby lub wypadku przy pracy.

   Samozatrudnienie w Niemczech w ramach sieci franczyzowej pozbawia polską opiekunkę jakichkolwiek praw podczas zjazdów do Polski.

Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!


Jeżeli dałaś się wciągnąć w system samozatrudnienia w ramach sieci franczyzowej w Niemczech w ramach sieci franczyzowej i pracujesz w branży opieki domowej, to natychmiast rozwiąż umowę, porzuć tą formułę krzywdzącego Ciebie zatrudnienia o charakterze fikcyjnym i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.


Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że jesteś zatrudniona zgodnie z literą prawa i korzystasz z wszystkich dobrodziejstw legalnego zatrudnienia (wysokie wynagrodzenie, ochrona socjalna etc.).


Certyfikowana polska agencja opieki pomoże Ci rozwiązać umowy z szajką pośredników, „usługodawców”, „franczyzodawców” i obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika.


Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.


NIEMIECKI MODEL MINI, CZYLI NIEMIECKA RODZINA PŁACI „LEGALNIE” ZA KILKA GODZIN PRACY W MIESIĄCU, A POZOSTAŁA CZĘŚĆ ZATRUDNIENIA WYKONYWANA JEST NIELEGALNIE


   W modelu MINI JOB opiekunka wykonuje pracę u podopiecznego w wymiarze ok. 1h dziennie legalnie. Reszta czasu pracy to praca na czarno.

   Opiekunka otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości max 538 euro (2024) brutto. Reszta wypłacana jest „pod stołem”.

   W tym modelu nawet ta jedna godzina dziennie wykonywana w ramach zadeklarowanego stosunku zatrudnienia nie daje opiekunce żadnej ochrony prawnej ani ubezpieczeniowej.

   Model Minijob wymyślony został dla osób, które pracują w niewielkim wymiarze czasu pracy miesięcznie. Nieuczciwi niemieccy pośrednicy i ich doradcy wymyślili, że polskie opiekunki będące w dyspozycji klienta 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu będą zatrudnione w tym prekarycznym stosunku zatrudnienia.

   Minijob to w branży opieki domowej 24/24 7/7 de facto praca na czarno.

Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!

   Jeżeli pracujesz w systemie MINI JOB, to natychmiast porzuć pracę i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.

   Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że nie łamie prawa i że nie poniesie konsekwencji z tego tytułu.

   Certyfikowana polska agencja opieki obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika.

Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.

NIEMIECKI MODEL MIDI, CZYLI NIEMIECKA RODZINA PŁACI „LEGALNIE” ZA KILKA GODZIN PRACY W TYGODNIU, A POZOSTAŁA CZĘŚĆ ZATRUDNIENIA WYKONYWANA JEST NIELEGALNIE.

  W Modelu MIDI JOB opiekunka pracuje legalnie 2-3 h dziennie, zarabia niewiele powyżej stawki dla Minijob (w 2024 r. 538 euro brutto). Reszta czasu pracy to praca na czarno.


  Opiekunka otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości niewiele powyżej 538 euro (2024) brutto. Reszta wypłacana jest „pod stołem”.

  Model MIDI to po prostu praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. System wymyślony został dla osób, które pracują w na niepełny etat, w stosukowo niedużym wymiarze czasu pracy miesięcznie. Nieuczciwi niemieccy pośrednicy i ich doradcy wymyślili, że polskie opiekunki będące w dyspozycji klienta 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu będą zatrudnione w tym prekarycznym stosunku zatrudnienia.


  MIDIJOB to w branży opieki domowej 24/24 7/7 de facto praca na czarno, poza tymi dwoma godzinami zadeklarowanymi jako przepracowane w ramach stosunku zatrudnienia.


Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!


   Jeżeli pracujesz w systemie MIDI JOB, to natychmiast porzuć pracę i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.

   Jeżeli pracujesz w systemie MINI JOB, to natychmiast porzuć pracę i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.

   Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że nie łamie prawa i że nie poniesie konsekwencji z tego tytułu.

   Certyfikowana polska agencja opieki obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika.

   Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.

 
 

MODELE MIESZANE POLSKO/NIEMIECKIE


  Model mieszany jest najczęściej uzupełnieniem niemieckiego modelu MINI lub MIDI, w postaci fikcyjnego zatrudnienia w Polsce, najczęściej w oparciu o umowę zlecenia. W Modelu MIDI JOB opiekunka pracuje legalnie 2-3 h dziennie, zarabia niewiele powyżej stawki dla Minijob (w 2024 r. 538 euro brutto). Reszta czasu pracy to praca na czarno. Dorzucenie do tego zestawu niewielkiej umowy zlecenia zawieranej w Polsce i faktycznie nigdy nie wykonywanej nie legalizuje zatrudnienia opiekunki w Niemczech.
 

  W tym modelu nawet ta jedna godzina dziennie wykonywana w ramach zadeklarowanego stosunku zatrudnienia nie daje opiekunce żadnej ochrony prawnej ani ubezpieczeniowej.
 

  Modele Minijob i MIdijob wymyślone zostały dla osób, które pracują w niewielkim lub niepełnym wymiarze czasu pracy miesięcznie. Nieuczciwi niemieccy pośrednicy i ich doradcy wymyślili, że polskie opiekunki będące w dyspozycji klienta 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu będą zatrudnione w tym prekarycznym stosunku zatrudnienia.
 

  Minijob i Midijob, nawet uzupełnione polską umową zlecenia, to w branży opieki domowej 24/24 7/7 de facto praca na czarno.

  Opiekunka zawierając fikcyjną umowę zlecenia, która nigdy nie będzie wykonywana naraża się na roszczenia ZUS i NFZ o zwrot świadczeń wypłaconych jej w ostatnich 5 latach z tytułu np. choroby, refundacji leków etc.

Opiekunko, opiekunie, nie daj się oszukiwać, działaj!

 

   Jeżeli pracujesz w systemach mieszanych, których elementem jest MINI JOB lub MIDI JOB, to natychmiast porzuć pracę i zatrudnij się w legalnie działającej certyfikowanej polskiej agencji opieki.
 
   Jeżeli masz dobry kontakt z podopiecznym i jego rodziną to namów ich na zawarcie oficjalnej umowy o świadczenie usług opieki domowej przez certyfikowaną polską agencję opieki. Ty będziesz legalnie zatrudniona w dalszym ciągu u tej samej rodziny, a rodzina będzie miała pewność, że nie łamie prawa i że nie poniesie konsekwencji z tego tytułu.
 
   Certyfikowana polska agencja opieki obejmie Ciebie ochroną prawną, także przed komornikiem i uchroni też przed ewentualną groźbą zemsty niemieckiego pośrednika.
 
Zatrudnij się w firmie działającej legalnie! Łatwo ją znajdziesz na aktualizowanej codziennie liście certyfikowanych firm spełniających normę „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": www.VerbandPflege.eu/Zertifizierung - te firmy działają legalnie, poddały się obszernemu audytowi i przestrzegają najwyższych standardów w zakresie zatrudnienia w opiece domowej.
 

MODELE MIESZANE ZATRUDNIENIE SPREKARYZOWANE/SAMOZATRUDNIENIE, CZYLI WYZYSK I SZANTAŻ


  Niemieckie samozatrudnienie nie dające opiekunce żadnej ochrony prawnej i ubezpieczeniowej uzupełniane jest o polską fikcyjną umowę zlecenia, która ma rzekomo zapewnić opiekunce ubezpieczenie w razie choroby i wypadku. Wiele niemieckich firm, ale też biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego i kancelarii prawnych namawia polskie opiekunki i polskich opiekunów, żeby stali się przedsiębiorcami niemieckimi i w ramach samozatrudnienia wykonywali pracę w opiece domowej.
 
  Zawarcie umowy zlecenia w Polsce oznacza, że zgodnie z europejskimi przepisami (art. 13 Rozporządzenia UE 883/2004), cały stosunek zatrudnienia i działalność gospodarcza podlegają w Polsce obowiązkowi w zakresie płacenia składek. Ponieważ opiekunka w dobrej wierze nie płaciła za radą pośrednika żadnych składek, wierząc, że korzysta ze zwolnienia w Niemczech, naraża się na wysoki przypis składek przez polski ZUS w wysokości 1.975,96 PLN (2024) za każdy miesiąc pracy w Niemczech. Jest to 23.711,52 PLN rocznie i ponad 100 tys. złotych za ostatnie pięć lat. Do tego ZUS dolicza zawsze odsetki za zwłokę 16,5% rocznie (2024) i czasami opłatę dodatkową w wysokości 100% należnych składek.
 
  Pośrednik, który wpuszcza opiekunkę w tak zawiły i nielegalny system pracy na czarno, szantażuje opiekunkę groźbą złożenia do ZUS donosu i narażenia opiekunki na drastyczne konsekwencje.
 
  Polska opiekunka jest w tym mieszanym systemie niemieckim przedsiębiorcą i nie ma umowy o pracę, która ją chroni.
 
  Polska opiekunka powiązana jest z różnymi podmiotami (biuro rachunkowe,pośrednik, rodzina, doradca podatkowy) skomplikowaną siecią umów i zależności. Sama najczęściej nie rozumie, co podpisała i do czego jest zobowiązana.

  Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia opiekunkę prawa do dochodzenia minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Niemieckie przepisy zapewniają polskiej opiekunce prawo do zagwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia w wys. 12,41euro (2024 r.) za każdą godzinę nie tylko pracy ale także pozostawania w dyspozycji podopiecznego. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem Bundesarbeitsgericht i Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg opiekunka z Polski może dochodzić wynagrodzenia za pracę nawet za 21 godzin na dobę. Opiekunki funkcjonujące w modelach mieszanych nie korzystają z tych dobrodziejstw.
 

  Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia polską opiekunkę prawa do zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

  Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia polską opiekunkę i jej bliskich prawa do świadczeń rzeczowych i finansowych na wypadek choroby lub wypadku przy pracy.

  Samozatrudnienie w Niemczech pozbawia polską opiekunkę jakichkolwiek praw podczas zjazdów do Polski.